Urban INC demarează în aprilie

Orașul e în schimbare. Comunitățile urbane au parte de provocări globale cărora trebuie să le răspundă cu resursele și înțelepciunea existente la nivel local. În această primăvară, Odaia Creativă lansează Urban INC (Urban Insights Center), un nucleu de schimbare în jurul căruia vor gravita idei, oameni, resurse și soluții pentru provocările urbane complexe ale orașelor din România.

Componentele proiectului:

 1. Centru fizic, într-un spațiu aflat în proces de reinventare, fosta platformă Industria Bumbacului: Splaiul Unirii 160, dezvoltat împreună cu prietenii de La Firul Ierbii;
 2. Centru-resursă ce va pune la dispoziție, din luna mai 2016, publicații și knowledge în formă fizică sau virtuală despre dezvoltare urbană;
 3. Centru de interacțiune, întâlniri, evenimente, schimb de idei și dezbateri de soluții pentru oraș. Din aprilie începem Urban Talks!
 4. Centru de advocacy sau think tank deschis care generează și folosește studii la zi despre viața și cultura urbană.

Urban INC își propune să devină un ecosistem de experimentare, învățare și scalare de noi soluții, care să provoace un alt fel de a privi și înțelege orașul. Proiectul va demara în aprilie cu Urban Talks, prima serie de discuții cu profesioniști și teoreticieni din Olanda, Marea Britanie, Norvegia si Cehia. Aceștia vor veni la București pentru a împărtăși din contribuția avută la diverse proiecte de inovare urbană din lume.

Programul Urban Talks în aprilie 2016, la ARCUB Gabroveni :

 • Vineri 1 aprilie, 9.30, Sala Cafenea: FESTIVALURI URBANE ȘI CITY MAKING cu Martin Barry, Director și fondator RESITE Festival, Praga, Alin Vaida, Director Festival Jazz in the Park, Livia Stan, Ministerul Finanțelor Publice. Moderator: Anamaria Vrabie, co-fondator Urban INC/ Odaia Creativă. 
 • Vineri 8 aprilie, 9.30, Sala Foaier: TEORII ȘI PRACTICI ALE SCHIMBĂRII ÎN ORAȘE cu Dr. Jorn Holm-Hansen, Cercetător principal Norwegian Institute for Urban and Regional Research și Alina Porumb, Director cercetare-dezvoltare, Asociația pentru Relații Comunitare. Moderator: Irina Paraschivoiu, co-fondator UrbanINC/ Odaia Creativă.
 • Vineri 15 aprilie, 9.30, Sala Foaier: INOVARE SOCIALĂ ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ cu Ania Rok, Coordonator programe, ICLEI, Gerard Roemers, cercetător, Metabolic (Olanda) și Eugen Pănescu, arhitect, Planwerk Cluj. Moderator: Anamaria Vrabie, co-fondator Urban INC/ Odaia Creativă. 
 • Joi 21 aprilie, 9.30, Sala Cafenea: REGENERARE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE CONDUSĂ DE COMUNITATE cu Dr. Nancy Holman, Director Programul de Dezvoltare Urbană și Regională London School of Economics and Political Science. Moderator: Irina Paraschivoiu, co-fondator UrbanINC/ Odaia Creativă.

Ultimul Urban Talk al lunii va ajunge și la Cluj vineri 22 aprilie, unde Dr. Nancy Holman va vorbi despre GUVERNANŢA ZONELOR METROPOLITANE.

Intrarea la cele patru conferințe este liberă în limita locurilor disponibile după confirmarea pe Eventbrite

Discuțiile vor avea loc în limba engleză.

CONTEXT: 

În oraș există mereu ceva de făcut. Dar soluțiile eficiente pentru comunitățile urbane se bazează pe cercetare aplicată și implică acțiune din partea unei varietăți de persoane și organizații, entități cu statut și expertiză diferită care fac echipă pentru rezolvarea unor probleme complexe. Însă orice transformare de substanță începe cu un prim pas.

Logo-UrbanInc

Urban Talks sunt gândite ca un impuls de inspirație/ smart breakfast și nu se adresează specialiștilor, ci tuturor celor interesați de creșterea sănătoasă a orașelor, de felul în care se pot folosi resurse existente sau spații vacante pentru crearea de valoare. Sunt așteptați  locuitori interesați de cultură urbană, antreprenori cu proiecte ce influențează viața orașelor, studenți sau absolvenți de Arhitectura sau Urbanism, membri ai ONG-urilor, autorități și organizații ce contribuie la dinamica urbană.

Puteți confirma prezența la oricare dintre conferințele lunii aprilie din București pe Eventbrite, la acest link, selectând datele de interes. 

Orașul privit ca o companie la care lucrăm toți, în fiecare zi, pentru a o crește în acord cu nevoile fiecăruia schimbă perspectiva și așteptările: nimic nu se întâmplă peste noapte și nimic nu se schimbă în profunzime fără contribuție individuală.

Urban INC înseamnă Urban Insights Center și este un proiect Odaia Creativă finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Este inițiat de Anamaria Vrabie și Irina Paraschivoiu. Parteneri: Federația Zonelor Metroplitane și Aglomerărilor Urbane din România, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NOD Makerspace, La Firul Ierbii. Cu sprijinul: ICLEI – Local Governments for Sustainability, London School of Economics and Political Science (Programul Dezvoltare Urbană și Regională). DETALII: www.odaiacreativa.ro, hello@urbaninc.ro  sau pe pagina de Facebook Urban INC.The city is changing. Urban communities go through global challenges which they must face using local resources and knowledge. This spring, The Creative Room launches Urban INC (Urban Insights Center), a platform for ideas, people, resources and solutions to the complex urban challenges of the cities in Romania.

Project components:

 1. A center currently in the process of being reinvented, the former Cotton Industry platform: at 160, Splaiul Unirii, developed together with the friends from La Firul Ierbii;
 2. A Resource Centre which will provide, starting May 2016, publications and tangible or virtual know-how on urban development;
 3. A Center for debates, events and ideas exchange on solutions for the city. Urban Talks begins on April the 1st!
 4. Advocacy Center or open think tank which generates and uses studies on urban culture.

Urban INC aims to become an ecosystem of experimenting, learning and scaling of new solutions that will trigger a different way of looking and understanding the city. The project starts April 2016 with Urban Talks, the first series of discussions with professionals and academics from the Netherlands, Great Britain, Norway and the Czech Republic. They will share their contribution to various urban innovation projects from all over the world with the Bucharest participants.

The Urban Talks program in April 2016 at ARCUB Gabroveni:

 • Friday 1st of April, 9.30, Cafenea Hall: URBAN FESTIVALS AND CITY MAKING withMartin Barry, Director and founder of reSITE Festival, Prague, Alin Vaida, Director of the Jazz in the Park Festival, Livia Stan, Ministry of Public Finances. Moderator: Anamaria Vrabie, co-founder Urban INC/ The Creative Room.
 • Friday 8th of April, 30, Foaier Hall:THEORIES AND PRACTICES OF CHANGES WITHIN CITIES with Dr. Jorn Holm-Hansen, Senior researcher of the Norwegian Institute for Urban and Regional Research and Alina Porumb, Research and Development Director, The Association for Community Relations. Moderator: Irina Paraschivoiu, co-founder Urban INC/ The Creative Room.
 • Friday 15th of April, 30, Foaier Hall: SOCIAL INNOVATION AND CIRCULAR ECONOMY with Ania Rok, Program Coordinator, ICLEI, Gerard Roemers, researcher, Metabolic (the Netherlands) and Eugen Pănescu, architect, Planwerk Cluj. ModeratorAnamaria Vrabie, co-founder Urban INC/ The Creative Room.
 • Thursday 21st of April,30, Cafenea Hall: URBAN REGENERATION AND COMMUNITY LED DEVELOPMENT with Dr. Nancy Holman, Director of the Urban and Regional Development Program at the London School of Economics and Political Science. Moderator: Irina Paraschivoiu, co-founder Urban INC/ The Creative Room.

The last Urban Talk will also be held in Cluj on Friday, April 22nd, where Dr. Nancy Holman will speak about THE GOVERNANCE OF THE METROPOLITAN AREAS.

The attendance at the conferences is free after confirmation on Eventbrite

Talks will be held in English.

Logo-UrbanInc

CONTEXT: 

In the city there is always something to do. Still, effective solutions for urban communities rely on applied research and involve action from a variety of individuals and organizations, entities with different expertise and status which form teams to solve complex issues. Nevertheless, any substantial transformation begins with a first step.

Urban Talks are planned as an impulse of inspiration/ smart breakfast and do not address to specialists but to all those interested in the healthy growth of cities, in the way existing resources or vacant place can be used to create value. People with a high interest on urban culture, entrepreneurs with projects that influence city life, students or graduates of Architecture or Urbanism, members of NGOs, authorities and organizations that contribute to the urban dynamics are also invited to attend.

The city seen as a company in which we work together to help make it wiser changes the perspective and the expectations: nothing happens overnight and nothing changes profoundly without individual contribution.

Urban INC stands for Urban Insights Center and is a project created by The Creative Room, funded by the 2009 – 2014 EEA grants, within the NGO Fund in Romania. The project is initiated by Anamaria Vrabie and Irina Paraschivoiu. Partners: Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NOD Makerspace, La Firul Ierbii. Supported by ICLEI – Local Governments for Sustainability, London School of Economics and Political Science (The Urban and Regional Development Program).

You can confirm your presence to any of the conferences that take place in April in Bucharest on Eventbrite at this link, selecting your dates of interest.

DETAILS: www.odaiacreativa.rohello@urbaninc.ro or Urban INC Facebook Page.

Start typing and press Enter to search