Odaia Creativă demarează proiectul “Centrul de Investigație Urbană”, în parteneriat cu Arta în Dialog

În iulie 2015, Odaia Creativă a demarat proiectul “Centrul de Investigație Urbană”, care vizează consolidarea capacității Asociației Odaia Creativă și a partenerului Arta în Dialog de a desfășura activitatea de tip think-tank în domeniul dezvoltării urbane și regionale. Proiectul presupune crearea și dotarea cu resurse a unui Centru de Investigație Urbană, în foaierul Cinema Arta, situat în Cluj Napoca. În plus, proiectul vizează îmbunătățirea standardelor metodologiilor de cercetare utilizate despre oraș și conectarea grupurilor interesate: cetățeni, organizații de profil, mediul academic și diverse structuri ale autorităților publice locale, regionale și centrale. Rezultatele estimate ale proiectului includ amenajarea centrului-resursă, implementarea a două studii-pilot și crearea unui grup de lucru pentru campanii de advocacy privind politici de dezvoltare urbană

Centrul de Investigație Urbană beneficiază de sprijin din partea ICLEI – Local Governments for Sustainability, Norwegian Institute for Urban and Regional Research și din partea Departamentului de Geografie, Programul de Planificare Urbană și Regională al London School of Economics and Political Science.

 Despre Odaia Creativă

Odaia Creativă este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit fondată în Bucureşti, România în iunie 2010. Folosim o  combinaţie de instrumente vizuale, cercetare şi noile media pentru a îmbunătăţi înţelegerea proceselor de dezvoltare urbană şi regională în Europa Centrală şi de Est de către comunităţi  locale şi autorităţi locale/naţionale.

 Despre ARTA în Dialog

ARTA în Dialog este o asociație non-profit cu sediul în București și Cluj-Napoca. Scopul Asociației este crearea unei platforme de dialog interdisciplinar care are ca domenii principale de interes urbanismul, arhitectura, cinematografia și artele vizuale, precum și organizarea de evenimente în această direcție. Activitățile asociației sunt axate pe proiecții de film și discuții pe teme legate de arhitectură și oraș, principalul eveniment fiind Festivalul de Film UrbanEye.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.In July 2015, we kick started the “Urban Insights Centre”, a flagship project which aims to develop our capacity as a think tank to conduct research and initiate programmes in urban and regional development. The project is being implemented in partnership with ARTA in Dialogue Association, and it involves creating an urban resource centre in the foyer of Cinema Arta, based in Cluj Napoca. We also aim to improve standards of research methodologies used on investigating urban issues in Romania, and to connect a wide range of interested stakeholders, such as citizens, organisations involved in urban and regional planning, academia, local, regional and central authorities involved in spatial planning. The main outputs of the project include developing the urban resource centre, as well as conducting two pilot studies and creating a working group for advocacy campaigns related to urban policies.

The Urban Insights Centre benefits from support from ICLEI – Local Governments for Sustainability, the Norwegian Institute for Urban and Regional Research as well as the London School of Economics, Department of Geography, Urban and Regional Planning Programme.

About the Creative Room

Odaia Creativă / The Creative Room is a non-governmental organisation based in Bucharest, Romania. Founded in June 2010, we use a mix of research, visual tools and new media to increase understanding of urban and regional development processes in Central and Eastern Europe for local communities and national/local authorities.

 About ARTA in Dialogue

ARTA in Dialogue is a non-for-profit association based in Bucharest and Cluj-Napoca. The Association aims to create an interdisciplinary platform focusing on urbanism, architecture, cinema and visual arts and develop different events in this direction. Its activities are centred on film screenings and talks on topics related to architecture and urban issues, the main event being the UrbanEye Film Festival.

Project financed through EEA Grants 2009 – 2014, within the NGO Fund in Romania. The contents of this website does not necessarily represent the official stand of the EEA Grants 2009-2014. The entire responsibility for the accuracy of the information belongs to the website owners. For official information about the EEA and the Norwegian Grants, please visit www.eeagrants.org.

Start typing and press Enter to search