Potențial de creștere a industriilor locale – GAL Castra Traiana

În perioada noiembrie 2012 – februarie 2013 Odaia Creativă a derulat pentru Grupul de Acțiune Locală „Castra Traiana” studiul „Impactul Planului de Dezvoltare Locală asupra comunităţilor din teritoriul GAL în contextul programării 2014-2020. Potenţial de creştere a industriilor locale”.

Rezultatele cercetării indică faptul că potențialul de creștere al micro-regiunilor precum cea aferentă GAL este strâns legat de capacitatea actorilor locali de a se coaliza pentru a răspunde nevoii de creștere a competitivității economiei locale. În același timp, atenția sporită față de prezervarea biodiversității și modificările legislative preconizate ridică semne de întrebare pentru o economie locală dependentă în bună măsură de exploatarea intensă a resurselor naturale. În acest context, rezultatele studiului indică importanța diversificării economiei locale, a investiției în sectoare de activitate cu valoare adăugată relativ mare, precum și necesitatea investiției în capitalul social.

local products
Studiul realizat de Odaia Creativă a urmărit:

1)       Identificarea performanțelor și impactului prin intermediul PDL în principalele sectoare economice ale teritoriului

2)       Corelarea realităților economice cu impactul asupra calității vieții

3)       Corelarea datelor privitoare la activitatea economică din regiune cu stadiul implementării pentru fiecare măsură de finanțare în parte

Datele cantitative, furnizate de Institutul Național de Statistică și Oficiul Național al Registrului Comerțului au fost coroborate cu interviuri semi-structurate cu antreprenori și instituții locale, realizate cu sprijinul animatorilor GAL.

Dintre concluziile relevante, amintim:

1)       Sectorul turistic este un domeniu care poate avea o contribuție semnificativă la creșterea economică a regiunii

Maximizarea potenţialului acestui sector este dependentă de:

 • prioritizarea investiţiilor turistice la nivelul administraţiilor publice locale;
 • cooperarea între actorii din sectorul turistic;
 • diversificarea serviciilor turistice şi de agrement pentru o mai bună retenţie.

 2)       Producţia locală poate deveni competitivă prin conectarea micilor producători şi crearea de reţele de cooperare şi desfacere

Investiţiile în producţia locală trebuie să ia în considerare:

 • crearea de start-up-uri în domeniul productiv şi atragerea tinerilor fermieri;
 • conectarea produselor locale cu activitatea antreprenorilor din sectorul turistic, respectiv cooperarea din perspectiva creării unui brand local;
 • crearea unor reţele de cooperare între micii producători locali.

3)       Importanța creării de start-up-uri în sectorul non-agricol

Investiţiile în sectorul non-agricol ar trebuie să prioritizeze diversificarea activităţilor la nivel local, retehnologizarea şi reducerea ponderii activităţilor bazate pe exploatarea resurselor naturale.

4)       Proiectele de cooperare şi formare ar trebui să sprijine transferul de know-how la nivel local

Astfel de proiecte trebuie să aibă în vedere:

 • dezvoltarea abilităţilor pentru diversificarea activităţilor în sectorul turistic;
 • dezvoltarea abilităţilor pentru crearea de întreprinderi noi în sectorul non-agricol;
 • dezvoltarea abilităţilor pentru crearea şi promovarea produselor locale.

 Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați broșura aferentă studiului

Between November 2012 and February 2013, the Creative Room implemented a research project for “Castra Traiana” Local Action Group: The impact of the Local Development Plan on the local communities in the Local Action Group territory in the context of 2014-2020 programming period. Growth potential of local industries.

The research indicates that the potential of growth for micro-regions such as the LAG is tightly linked to the local stakeholders’ capacity to work together to answer the needs for increased competitiveness of local industries. At the same time, the increased attention to preserving biodiversity and the upcoming legal changes in the forestry law raise question marks for a local economy which has been dependent on the intense exploitation of natural resources.  In this context, the research indicates the importance of diversifying the local economy, of investing in sectors with a relatively higher added value, as well as the need for investments in social capital.

local products

The study implemented by the Creative Room aimed at:

1)       Identifying the impact of the Local Development Plan in the sectors of main economic activity of the LAG micro-region

2)       Correlating the economic realities with the impact on quality of life

3)       Correlating data on economic activity with the status of the implementation for each financing axis.

Quantitative data provided by the National Institute of Statistics and the Official Registry of Romanian Commerce were correlated with semi-structured interviews with local entrepreneurs and institutions.

Some relevant conclusions of the research include:

1)       The tourism sector can have a significant contribution to the economic growth of the region

Maximizing the potential of this sector is dependent on:

 • Prioritizing tourism investments by local public authorities;
 • Cooperation between stakeholders in the tourism sector;
 • Diversifying touristic services for a better retention.

 2)       Local production can become competitive by connecting small producers and creating networks of cooperation and distribution

Investments in local production should take into account:

 • Creating start-ups and attracting young farmers;
 • Connecting local products with the activity of entrepreneurs in the tourism sector, hence creating a local brand;
 • Developing cooperation networks between small local producers.

3)       The importance of non-agricultural start-ups  

Investments in the non-agricultural sectors should prioritize the diversifying of activities at local level, investments in new technology and reducing the proportion of economic activity based on exploitation of natural resources.

4)       Cooperation and training projects should support transfer of know-how

Such projects should take into account:

 • Developing skills for diversifying activities in the tourism sector;
 • Developing skills for creation of start-ups;
 • Developing skills for the creation and promotion of local products.

Study brochure (Romanian only):

Start typing and press Enter to search