Focus: Bucharest. A transforming city – atelier urban cu LSE

Odaia Creativă organizează, alături de London School of Economics and Political Science, atelierul “Focus: Bucharest. A transforming city”, în perioada 24-28 martie 2014.
 
Atelierul aduce în prim plan experiența Bucureștiului ca laborator de analiză a dezvoltării urbane în Europa Centrală și de Est. Statele central și est-europene sunt un caz aparte, prin experiența tranziției de la un sistem de planificare centralizat, promovând proiecte majore de dezvoltare urbană, la o abordare liberală, permisivă către sectorul privat.

Evenimentul aduce la București studenți ai programului masteral în Dezvoltare Urbană și Regională ai London School of Economics and Political Science, folosind o varietate de metode, precum tururi ghidate, discuții-panel, explorare urbană și grupuri de lucru. Pornind de la experiențele specialiștilor, organizațiilor și autorităților publice din România, atelierul va propune recomandări privind politici de dezvoltare urbană în domenii precum competitivitate economică și dezvoltarea centrului de afaceri, metode participative în planificarea urbană, conservarea patrimoniului construit, dezvoltarea capitalului social, luând în considerare contextul specific al orașului București.

Parteneri:  British Council, Ordinul Arhitecților din România

2014_03_rups_afis5_RO

Program

Luni, 24 martie 2014: Perspective asupra zonei urbane metropolitane  

Aspecte ale localizării economice. Cum a influențat dezvoltarea rezidențială în zona metropolitană relocarea mediului de afaceri?

Tipare rezidențiale. Care sunt provocările expansiunii rezidențiale pentru furnizarea de servicii și utilități publice?

Marți, 25 martie 2014: Participarea în dezvoltarea urbană și dezvoltarea cartierelor

Planificarea ca proces participativ. Contextul participării în sistemul român de planificare

Abordări de jos în sus în dezvoltarea cartierelor.

Explorare urbană

Miercuri, 26 martie 2014: Competitivitate și restructurare economică

Piața imobiliară și extinderea centrului de afaceri. Axa de dezvoltare Nord-Centru

Vizită Banca Mondială din România

Joi, 27 martie 2014: Aspecte ale dezvoltării urbane centrale

Provocări ale managementului patrimoniului. Consecințe ale conservării în cadrul legislativ din România

Dezvoltarea centrului istoric și capitalul social. Centre creative

Tur ghidat

Vineri, 28 martie 2014: Sesiuni interactive

World-café: întâlniri cu experți și expunere de proiecte și organizații

Ateliere de lucru: recomandări și contribuții pentru dezvoltarea orașului BucureștiOdaia Creativă is organizing, together with the London School of Economics and Political Science, “Focus: Bucharest. A transforming city” – an urban workshop taking place between 24 and 28 March 2014.

The workshop will highlight the experience of Bucharest as an analysis lab for urban development processes in Central and Eastern Europe (CEE). The CEE states are a particular case for urban planning, due to their experience of moving from a centralized planning system, promoting large scale urban development, to a more liberal and permissive approach towards the private sector.

The event will bring together students of the Master Programme in Regional and Urban Planning at the London School of Economics and Political Sciencethrough an array of methods including guided tours, panel discussions, urban investigation and working groups. Building on the experience of experts, organisations and public authorities in Romania, the workshop will propose recommendations for urban development policies, ranging from economic competitiveness and central business district development to participatory planning, preserving heritage and developing social capital, taking into account the specific context of Bucharest.

Parteneri:  British Council, Chambers of Architects of Romania

Poster RUPS spring field trip EN

Event programme

Monday, 24 March 2014: Perspectives on the Bucharest metropolitan area  

Aspects of economic localization. How did the residential development in the metropolitan area influence business relocation?

Residential patterns. What are the challenges of residential expansion for the provision of public services and utilities?

Tuesday, 25 March 2014: Participation in urban planning and neighbourhood development

Planning as participatory process. The context of participation in the Romanian planning system.

Bottom-up approaches in neighbourhood development.

Urban exploration afternoon

Wednesday, 26 March 2014: Competitiveness and economic restructuring

Real estate and CBD expansion. North-Centre development Axis

Visit: World Bank Romania

Thursday, 27 March 2014: Inner city development

Challenges of heritage management. Consequences of heritage preservation in the Romanian planning and legal system

Historical centre development and social capital. Creative hubs

Guided tour

 Friday, 28 March 2014: Interactive sessions

World-café: meeting experts and show-case of projects and organisations

Working groups: recommendations and contributions for Bucharest’s urban planning policies

Start typing and press Enter to search