Concluzii atelier Focus: Bucharest

Odaia Creativă a găzduit, alături de London School of Economics and Political Science, atelierul “Focus: Bucharest. A transforming city”, între 24 și 28 martie 2014.

Rezultatele atelierului indică faptul că București este un bun exemplu pentru experiența post-socialistă a dezvoltării urbane, un oraș în schimbare, în care există provocări în urmărirea unei agende comune, dar și oportunitatea pentru schimbare la nivel strategic în sectoare precum administrație și guvernanță, eficiență economică, dezvoltare comunitară, patrimoniu. În același timp, orașul trebuie să urmărească un proces deschis al planificării urbane, care să reușească să echilibreze tensiunile existente între forțe și proiecte divergente: conservare / dezvoltare; comunități / administrație publică locală; proprietate privată / domeniu public; densitate / spații verzi; mașini / pietoni.

IMG_1043

Evenimentul a adus la București studenți ai programului masteral în Dezvoltare Urbană și Regională ai London School of Economics and Political Science, folosind o varietate de metode, precum tururi ghidate, discuții-panel, explorare urbană și grupuri de lucru.

Câteva dintre concluziile atelierului care merită reținute:

  • Este nevoie de o strategie coerentă și coordonată de dezvoltare urbană la nivelul zonei urbane metropolitane a orașului București, precum și de capacitate crescută de planificare la nivel regional în domenii precum mobilitate, planificarea suprafeței construite, furnizarea de servicii și utilități publice. De asemenea, este nevoie de acțiune coordonată, atât la nivel orizontal, între autoritățile publice locale (Primăria Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov), precum și vertical (la nivel local, regional și național);
  • Cooperarea între actorii locali pentru găsirea unor soluții de finanțare va avea un rol decisiv în reducerea disparităților la nivelul orașului București și a zonei metropolitane, luând în considerare poziționarea orașului conform PIB și, în consecință, reducerea finanțării prin Fondul European pentru Coeziune în perioada de programare 2014-2020;
  • Nevoia unui dialog deschis și colaborare între actorii principali din București (administrație locală, investitori, ONG, cetățeni), pentru stabilirea priorităților între proiecte divergente;
  • Există nevoia de a întări capacitatea comunităților de a participa în dezvoltarea urbană, precum și de a crește capacitatea autorităților publice și a experților în a lucra cu tehnici de planificare participativă pentru un oraș sustenabil;
  • La nivelul României, principalele obiective de dezvoltare ar trebui să urmărească: (1) încurajarea densității economice și urbanizării; (2) promovarea dezvoltării teritoriale eficiente; (3) continuarea procesului de integrare regională; investițiile în infrastructură, integrarea comunităților marginalizate și extinderea rețelelor de infrastructură publică rămân priorități esențiale la nivel national.

Programul atelierului a cuprins:
Luni, 24 martie 2014: Perspective asupra zonei urbane metropolitane
Aspecte ale localizării economice. Cum a influențat dezvoltarea rezidențială în zona metropolitană relocarea mediului de afaceri? Tipare rezidențiale. Care sunt provocările expansiunii rezidențiale pentru furnizarea de servicii și utilități publice?
Invitat: Gabriel Pascariu, UAUIM, Coordonator Master Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Marți, 25 martie 2014: Participarea în dezvoltarea urbană și dezvoltarea cartierelor
Planificarea ca proces participativ. Contextul participării în sistemul român de planificare. Abordări de jos în sus în dezvoltarea cartierelor.
Invitați: Nicoleta Chiriță (Centrul de Resurse pentru Participare Publică), Grupul de Inițiativă Favorit.

Miercuri, 26 martie 2014: Competitivitate și restructurare economică
Vizită Banca Mondială din România
Expert: Marcel Ionescu-Heroiu, Senior Analyst, Banca Mondială din România.

Piața imobiliară și extinderea centrului de afaceri. Axa de dezvoltare Nord-Centru
Vizită Promenada Mall și Sky Tower cu Gert Widu, Project Manager, Raiffeisen Evolution.

Joi, 27 martie 2014: Aspecte ale dezvoltării urbane centrale
Provocări ale managementului patrimoniului. Consecințe ale conservării în cadrul legislativ din România Dezvoltarea centrului istoric și capitalul social
Invitat: Prof. Augustin Ioan, UAUIM.

Vineri, 28 martie 2014: Sesiuni interactive
Pecha-Kucha: întâlniri cu experți și expunere de proiecte și organizații
Invitați: Pierre Bortnowski – PRISPA / Hala Matache; Lorin Niculae – Arhipera; Maria Duda – Scenarii urbane – Facultatea de Arhitectură, Universitatea Spiru Haret; Raluca Pop – Metrucub; Reini Stadler – Urban 2020; Loredana Brumă – Rhabillage; Vera Marin – Association for Urban Transition; Simon Hicks & Răzvan Zamfira – Poiana lui Iocan.
Ateliere de lucru: recomandări și contribuții pentru dezvoltarea orașului București

Fotografii din timpul atelierului sunt disponibile aici.
IMG_0966-PANOThe Creative Room hosted, together with the London School of Economics and Political Science “Focus: Bucharest. A transforming city”, an urban workshop, between the 24th and the 28th of March 2014.

The workshop results indicate that Bucharest is a good example for the post-socialist experience of urban development, a transforming city, facing challenges in following a common agenda, but also benefiting from the opportunity for strategic change in sectors such as administration and governance, economic efficiency, mobility, community development, heritage. At the same time, the city must ensure that it is able to follow an open process of urban planning, carefully balancing between the existing tensions and divergent forces: conserving / restoring; community / local administration; private property / public property; density / green spaces; cars / pedestrians.

IMG_1043

The event brought to Bucharest students of the master programme in Regional and Urban Planning Studies at LSE, using a variety of methods, such as guided tours, panel discussions, urban exploration and working groups.

Some of the conclusions that were drawn during the workshop include:

  • There is a need for a more coherent and coordinated strategy for urban development at the scale of Bucharest’s metropolitan area and for regional bodies with planning authority that can plan accordingly in terms of mobility, land use and provision of public services and utilities. There is also a need for more coordinated action, horizontally, between local authorities (Bucharest City Hall and Ilfov County) as well as vertically (at a local, regional and national scale).
  • Cooperation between local stakeholders in Bucharest and the surrounding metropolitan area will play a key role in finding proper funding solution for addressing disparities, particularly taking into account the city’s leading position in terms of GDP and reduced EU funding in the upcoming programming period;
  • There is a need for an open dialogue and collaboration between different stakeholders (local administration, investors, NGOs and citizens) in Bucharest, thus setting clear priorities between conflicting projects;
  • There is a need for enhancing community participation, as well as for capacity building at the level of local authorities and planners in improving the use of participatory planning techniques for a sustainable city;
  • • Romania as a whole should aim at the following objectives: (1) encouraging economic density and urbanization, (2) promoting efficient territorial development and (3) continuing the regional integration process; infrastructure investments at a national scale (air and road), integrating marginalized communities and extension of public infrastructure are still key investments at a national level.

The study visit programme was the following:

Monday, 24 March 2014: Perspectives on the Bucharest metropolitan area

Aspects of economic localization. How did the residential development in the metropolitan area influence business relocation?

Residential patterns. What are the challenges of residential expansion for the provision of public services and utilities?

Guest speaker: Gabriel Pascariu, “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Master program coordinator in territorial planning and regional development)

Tuesday, 25 March 2014: Participation in urban planning and neighbourhood development

Planning as participatory process. The context of participation in the Romanian planning system.

Bottom-up approaches in neighbourhood development.

Guest speakers: Nicoleta Chirita – Resource Center for Public Participation and the Favorit Initiative Group

Wednesday, 26 March 2014: Competitiveness and economic restructuring

Visit: World Bank Romania

Talk with Marcel Ionescu Heroiu, Senior Analyst,World Bank

Real estate and CBD expansion. North-Centre development Axis

Promenada Mall and Sky Tower visit with Gert Widu, Project Manager, Raiffeisen Evolution

Thursday, 27 March 2014: Inner city development

Challenges of heritage management. Consequences of heritage preservation in the Romanian planning and legal system. Historical centre development and social capital

Guest speaker: Prof. Augustin Ioan, UAUIM.

Friday, 28 March 2014: Interactive sessions

World-café: meeting experts and show-case of projects and organisations

Guests: Pierre Bortnowski – PRISPA / Hala Matache; Lorin Niculae – Arhipera; Maria Duda – Urban Scenarios, Spiru Haret University, Faculty of Architecture; Raluca Pop – Metrucub; Reini Stadler – Urban 2020; Loredana Brumă – Rhabillage; Vera Marin – Association for Urban Transition; Simon Hicks & Răzvan Zamfira – Iocan’s Clearing.
Working groups: recommendations and contributions for Bucharest’s urban planning policies

Pictures from the workshop are available here.

IMG_0966-PANO

Start typing and press Enter to search