Anunț inițiere procedură de achiziții pentru proiectul I-Lab

Astăzi, 26 august 2022, Urban INC lansează procedura de achiziții pentru proiectul I-lab. Valoarea totală a proiectului este de 424,687.00 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 332,954.62 lei.

Proiectul I-lab are ca obiectiv creșterea capacității organizației de a se implica în formularea și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi și pe principii inovative și de colaborare multi-actori la nivelul sectorului 2 și sectorului 6 din București. 

Proiectul (Cod SIPOCA 958/ Cod MySMIS2014+ 150612) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

Pentru realizarea activităților din cadrul proiectului I-lab, invităm depunerea de oferte indicative pentru următoarele servicii:

Nr. Titlu achiziție Descriere achiziție CPV Valoare contract lei cu TVA Tip procedură Desfăsurare
1 Servicii de comunicare și publicitate Dezvoltare si implementare identitate vizuala iLab, dezvoltare materiale comunicare, comunicare strategică proiect și rezultate, asistenta implementare sesiuni online/webinarii 79341000-6 – Servicii de publicitate 92,106.00 Achiziție directă offline
2 Servicii facilitare și dezvoltare strategică format Dezvoltare format și facilitarea sesiunilor de lucru pentru dezvoltarea capacității strategice 73120000-9 – Servicii de dezvoltare experimentală 29,988.00 Achiziție directă offline
3 Dezvoltare și livrare modul tehnic Livrare modul GIS & vizualizare date, prin utilizare instrument model financiar pentru funcționarea grupurilor de multi-actori și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii 44,149.00 Achiziție directă offline
4 Dezvoltare și livrare Module tematice Dezvoltare module tematice: schimbari comportamentale, managementul schimbării, cadru legal 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii 57,477.00 Achiziție directă offline
5 Servicii adaptare website Adaptare website/dezvoltare produs digital și optimizare SEO, achiziționare nou domeniu 72413000-8 – Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 16,779.00 Achiziție directă offline
6 Abonamente platforme comunicare online Abonamente platforme comunicare online 48500000-3 – Pachete software de comunicaţii şi multimedia 2,856.00 Achiziție directă offline

Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației Urban INC din Str. Austrului nr.12, scara 1, ap. 14, Sector 2, Bucuresti 024073, în intervalul 09.00 – 17.30. Data limită de depunere este 29.09.2022, ora 16.00. 

La elaborarea ofertei, Ofertantul va ține cont de următoarele:

 • Oferta Tehnico – Financiară va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice solicitate de către Achizitor în solicitarea de ofertă și anexele acesteia.
 • Plata pentru prestarea serviciilor se va realiza pe baza facturii si pe baza procesului verbal de recepție a serviciilor prestate, însoţite de documentele care atestă prestarea acestora.
 • Termenul de plată este de maxim 60 zile de la data emiterii facturii fiscale de către Prestator și de la recepția serviciilor prestate prin proces întocmit între părți. 
 • Plata se va face în lei prin O.P.
 • Prestatorul va presta serviciile conform ofertei, fără alte costuri suplimentare pentru achizitor. Prețul ofertat este ferm si nu se poate modifica pe parcursul prestării serviciilor.
 • Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
 • Oferta va fi întocmită pe baza modelului de ofertă transmis de achizitor, în exemplar original, semnat de reprezentatul legal și va conține obligatoriu:
  • Oferta financiară – exprimată în lei (fără și cu TVA)
  • Propunere tehnica
  • Grafic de livrare

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la adresa de e-mail hello@urbaninc.org. 

Start typing and press Enter to search